Post-covid

Mensen met verdenking post-Covid Syndroom kunnen binnen een week worden gezien door een gespecialiseerd cardioloog.

De Covid Fast Track Pilot en onze werkwijze

Tijdens een consult

Met een duur van ongeveer 2 uur zal een uitgebreide anamnese vanuit verschillende invalshoeken (fysiek en mentaal) worden verricht, uitgebreid lichamelijk onderzoek met ecg, echo van het hart, inspanningstest en longfunktie onderzoek. Al deze gegevens vormen de basis voor een eerste rapportage en plan van aanpak. Dit wordt besproken met de patient en verwijzer. Het plan van aanpak zal door ons worden uitgelegd en wij zullen meehelpen dit op te starten. Afhankelijk van het herstel zullen vervolgconsulten worden afgesproken Het doel is, snelle, adequate, zinnige zorg met een zo snel als mogelijk herstel van en terugkeer naar het normale leven, zowel prive als werk.

Wetenschappelijk onderzoek

Na toestemming van de patient, zullen haar of zijn gegevens en resultaten geanonimiseerd worden geevalueerd in de context van een wetenschappelijk onderzoek. Om de waarde van de holistische aanpak van het post-Covid syndroom te kunnen valideren en waar nodig aan te passen.

Manier van verwijzen

Mensen kunnen worden verwezen naar Stichting Cardiologie Amsterdam via ZorgDomein. Overleg over een dergelijke verwijzing is altijd telefonisch of via e-mail mogelijk

Afspraak met de patient

Na de verwijzing nemen wij contact op met de patient voor het maken van (snelle) afspraken. De manier van werken zal aan de patient worden uitgelegd.

De rapportage

Na het uitgebreide consult zal binnen een week een verslag en voorstel voor een plan van aanpak met de patient worden besproken en naar de verwijzer worden verstuurd.

Het vervolg

Wij zullen de patient verder begeleiden in het plan van aanpak en vervolgtraject. Er zullen regelmatig evaluatiemomenten zijn over de voortgang en zonodig aanpassing van het plan van aanpak
De Stichting Cardiologie Amsterdam is door de minister van VWS in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI) erkend als instelling voor medisch specialistische zorg en is bovendien in het bezit van het ZKN-keurmerk.